Privātuma politika

Privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CENTRĀLĀ LABORATORIJA" ir ārstniecības iestāde, kas īsteno laboratoriskos izmeklējumus (cilvēka bioloģisko materiālu bioķīmiskos, biofizikālos, hematoloģiskos, imūnhematoloģiskos, mikrobioloģiskos, imunoloģiskos izmeklējumus), kā arī nodrošina konsultatīvos pakalpojumus (turpmāk – veselības aprūpes pakalpojumi).

Nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumus, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību " CENTRĀLĀ LABORATORIJA " rūpējas, lai tās rīcībā esošo personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un labas prakses vadlīnijām.

Šī Privātuma politika ir izstrādāta, lai sniegtu informāciju par Klientu personas datu apstrādes aspektiem.

Saturs

Termini 2

Kāda ir Privātuma politikas piemērošanas sfēra?. 2

Kas apstrādā Klienta personas datus?. 3

Kāda veida Klienta personas datus, kādiem nolūkiem un uz kāda pamata Pārzinis apstrādā, un kāds ir to glabāšanas termiņš?. 3

Kā Pārzinis iegūst Klienta personas datus?. 14

Vai Klientam ir pienākums sniegt savus personas datus?. 14

Kas ir atbildīgs par Klienta personas datu aktualitāti?. 14

Kam Pārzinis nodod Klienta personas datus?. 15

Vai Pārzinis nodod Klienta personas datus ārpus ES/EEZ?. 15

Kādas ir Klienta tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic Pārzinis?. 15

Cik ilgā laikā Pārzinis izskatīs Klienta pieprasījumu?. 16

Kādā veidā Pārzinis sniegs informāciju uz Klienta pieprasījumu?. 17

Kā rīkoties, ja Klients uzskata, ka Pārzinis ir pārkāpis Klienta tiesības, veicot personas datu apstrādi?. 17

Kā tiek nodrošināta Klientu personas datu drošība?. 17

Kontaktinformācija. 17

Kā Pārzinis nodrošina aktuālu informāciju par Klientu personas datu apstrādi?. 17

Termini

 

Termins

Apraksts

Klients

fiziska persona, kuras personas dati ir Pārziņā rīcībā sakarā ar to, ka persona ir:

- saņēmusi vai saņem Pārziņa piedāvātos veselības aprūpes pakalpojumus vai tiem reģistrējusies; vai

- izmantojusi, izmanto vai izteikusi vēlēšanos izmantot Pārziņa piedāvātos pakalpojumus; vai

- jebkādā citā veidā ir sadarbojusies, sadarbojas vai ir izteikusi vēlēšanos sadarboties ar Pārzini.

Pārzinis

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CENTRĀLĀ LABORATORIJA”, vienotais reģistrācijas numurs 40003210801, juridiskā adrese: Rīga, Šarlotes iela 1B, LV-1001.

Struktūrvienība

Pārziņa struktūrvienība, kas nodrošina pacientiem ambulatoros un stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus (filiāles).

Apstrādātājs

fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura Pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

Personas dati

jebkura informācija, kas attiecas vai varētu attiekties uz Klientu (piemēram, Klienta vārds, uzvārds, adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese, informācija par veselību).

Apstrāde

jebkuras darbības, kuras Pārzinis veic ar Klienta personas datiem (tajā skaitā, Klientu personas datu vākšana, reģistrēšana, glabāšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtīšana, dzēšana vai iznīcināšana).

Regula Nr.2016/679/ES

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 (27.04.2016) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Privātuma politika

šī Privātuma politika.

Piekrišana

jebkurš Klienta brīvi un apzināti sniegts apstiprinājums, ar kuru Klients piekrīt savu personas datu apstrādei konkrētam nolūkam.

Datu valsts inspekcija

iestāde, kas Latvijas Republikā veic Regulas Nr.2016/679/ES piemērošanas uzraudzību.

Kāda ir Privātuma politikas piemērošanas sfēra?

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz personām (Klientiem šīs Privātuma politikas ietvaros), kuras:

 • ir Pārziņa pacienti, kuri ir saņēmuši vai saņem veselības aprūpes pakalpojumus (laboratoriskos izmeklējumus vai konsultatīvos pakalpojumus) vai tiem reģistrējušies;
 • ir izmantojušas, izmanto vai izteikuši vēlēšanos izmantot Pārziņa piedāvātos pakalpojumus (tajā skaitā, piedalīties lojalitātes programmās, marketinga aktivitātēs un citos tamlīdzīgos pasākumos);
 • jebkādā citā veidā ir sadarbojušās, sadarbojas vai izteikušas vēlēšanos sadarboties ar Pārzini (tajā skaitā, piedalīties Pārziņa personāla atlases procesā);
 • apmeklējušas Pārziņa struktūrvienības, biroju un citu telpu;

Privātuma politiku nepiemēro un tā neietver informāciju par personas datu apstrādi, kas attiecināmi uz Pārziņa:

 • nodarbinātajām personām;
 • Pārziņa sadarbības (biznesa) partneriem (fiziskām personām), Pārziņa sadarbības partneru nodarbinātajām/pilnvarotajām personām, kuras saistītas ar Pārziņa pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz/tiek iegūti Klienta personas dati (Pārziņa interneta mājaslapā, mobilajā lietotnē, pašapkalpošanās portālā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās Pārziņa elektroniskajā informācijas sistēmās vai papīra formas kartotēkās tie tiek apstrādāti.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, politikas, privātuma atrunas par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus personas datus Pārzinim.

Kas apstrādā Klienta personas datus?

Klienta personas datu pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CENTRĀLĀ LABORATORIJA", vienotais reģistrācijas numurs 40003210801, juridiskā adrese: Rīga, Šarlotes iela 1B, LV-1001.

Pārzinis savas komercdarbības nodrošināšanai nepieciešamu pasākumu īstenošanai piesaista/var piesaistīt Apstrādātājus – uzņēmumus, kam piemīt atbilstošas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas specifisku pakalpojumu nodrošināšanā (piemēram, Pārziņa informācijas sistēmu uzturētāji, marketinga aktivitāšu organizētāji), un, ja nepieciešams, nodod Apstrādātājiem arī Klientu personas datus. Savstarpējās tiesiskās attiecības starp Pārzini un Apstrādātāju tiek reglamentētas ar rakstveida līgumu. Apstrādātāji var apstrādāt Klientu personas datus tikai saskaņā ar Pārziņa norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Pārziņa sadarbības līgumu ir noteikts pasākumu kopums, kas ir īstenojams, lai nodrošinātu adekvātu Klientu privātuma un personas datu aizsardzību.

Kāda veida Klienta personas datus, kādiem nolūkiem un uz kāda pamata Pārzinis apstrādā, un kāds ir to glabāšanas termiņš?

Nolūks

Veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana Klientiem (pacientiem)

Personas datu kopums (kategorijas)

Tiesiskais pamats

Apraksts

Glabāšanas ilgums

Klienta identifikācijas dati: Vārds, uzvārds; personas kods/identifikācijas numurs;  dzimšanas datums; dzimums.

Klienta kontaktinformācija:

tālruņa numurs, dzīvesvietas adrese; e-pasta adrese (atbilstoši Klienta izvēlei).

Jebkāda informācija par Klienta veselību un Klientam nodrošinātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem (tajā skaitā, nosūtījumā uz laboratorisko izmeklējumu ietvertie dati, piemēram, diagnozes kods, izmeklēšanas iemesls, pacienta grupa, nepieciešamo laboratorisko izmeklējumu uzskaitījums; izmeklējuma rezultāti; ar izmeklējumu apmaksu saistītie dati, piemēram, apmaksas statuss un subjekts, kas norēķinās par pacientam nodrošinātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem).

Profilaktiskās vai arodmedicīnas nolūkiem; darbinieka darbspējas novērtēšanai; medicīniskās diagnozes noteikšanai; veselības vai sociālās aprūpes sistēmu un pakalpojumu pārvaldības nodrošināšanas nolūkiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.[1]

Klienta piekrišana – Klienta veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai nepieciešamas informācijas apmaiņai ar citiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, ja nevar tikt piemērots cits tiesiskais pamats, šādā gadījumā Klientam tiks prasīta atsevišķa piekrišana.[2]

Lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanu un sniegšanu, kā arī uzkrātu izmeklējuma datus, Pārzinis veic personas datu apstrādi.

Šajā nolūkā ietilpst personas datu apstrāde šādiem mērķiem:

v Klientu identificēšanai[3];

v pieraksta nodrošināšanai uz veselības aprūpes pakalpojumu (tajā skaitā, zvanot 67334433, sūtot informāciju uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai piesakoties apmeklējumam izmantojot tīmekļa vietnēs pieejamo pieteikšanās formu.)

v veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai (tajā skaitā, informācijas sniegšanai par laboratorisko izmeklējumu rezultātiem un to izmaiņām, salīdzinot ar iepriekšējiem pie Pārziņa (proti, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CENTRĀLĀ LABORATORIJA”) veiktajiem izmeklējumiem);

v pacienta veselības aprūpes pakalpojuma nepieciešamās informācijas apmaiņa starp Pārzini un citu veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēju (ja šādai personas datu apstrādei ir tiesisks pamats, piemēram, pacienta piekrišana);

v norēķinu par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem administrēšanai;

v pacientu iebildumu izskatīšanai un kvalitātes kontroles nodrošināšanai.

Līdz brīdim, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

- ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

- ir nepieciešams realizēt Pārziņa leģitīmās intereses;

- ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības.

Nolūks

Dokumentu aprites organizēšana

Personas datu kopums (kategorijas)

Tiesiskais pamats

Apraksts

Glabāšanas ilgums

Personas datu kopums ir atkarīgs no dokumenta satura (par Pārzinim iesniegto dokumentu saturu, tajā skaitā, ietverto personas datu apjomu, atbild dokumenta radītājs, savukārt, par Pārziņa sagatavoto dokumentu saturu – Pārzinis).

Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšana. [4]

Dokumentu aprite tiek organizēta ar mērķi nodrošināt pārskatāmu un efektīvu dokumentu un arhīvu pārvaldību. Dokumentu apritē ietilpst dokumentu radīšana,

saņemšana, reģistrēšana, klasifikācija, sistematizācija, izvērtēšana, aprite, kontrole, glabāšana un pieejamības nodrošināšana līdz nodošanai arhīvā, kā arī dokumentu iznīcināšana.

Līdz brīdim, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

- ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

- ir nepieciešams realizēt Pārziņa leģitīmās intereses;

- ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības.

Nolūks

Pieteikumu izvērtēšana personāla atlases procesā

Personas datu kopums (kategorijas)

Tiesiskais pamats

Apraksts

Glabāšanas ilgums

Klienta identifikācijas dati: vārds, uzvārds.

Klienta kontaktinformācija:

tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīves vietas adrese (atbilstoši Klienta izvēlei).

Informācija par Klienta iegūto izglītību: absolvētās izglītības iestādes nosaukums, mācību ilgums, iegūtā izglītība/profesija.

Informācija par Klienta profesionālo pieredzi: darba vietas nosaukums, darba tiesisko attiecību termiņš, amats, veiktie darba pienākumi.

Cita informācija, ko Klients ir norādījis iesniegtajā CV un motivācijas vēstulē.

Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšana.[5]

Kandidātu atlase tiek realizēta konkursa veidā. Pretendenti var pieteikties darbam, piesakot savu kandidatūru uz noteiktu vakantu amata vietu (saistībā ar publicētu sludinājumu) vai arī – piesakot savu kandidatūru uz jebkuru pretendentam piemērotu vakanci (esošu vai potenciālu).

Pārzinis apstrādā Klienta iesniegtos personas datus, lai nodrošinātu personāla atlases procesu, tai skaitā, lai izvērtētu Klienta kandidatūras atbilstību vakantajai amata vietai; sazinātos ar Klientu; lai paziņotu par amata konkursa rezultātiem un, Klienta kandidatūras atbilstības vakantajai amata vietai gadījumā, uzaicinātu Klientu uz pārrunām.

Gadījumā, ja Klients vairs nevēlas piedalīties konkursā uz vakanto amatu, tam ir iespēja atsaukt savu kandidatūru, nosūtot par to informāciju uz e-pasta adresi, kur tika sūtīts CV, pēc kā Klienta saņemtai CV tiks dzēsts, ja Pārzinim nepastāvēs tiesiska interese arī turpmāk apstrādāt atsūtīto CV.

Klienta, kurš ir pieteicies dalībai konkursā uz noteiktu vakantu amata vietu, tā personas dati (atsūtītais CV) tiks glabāti:

v  3 mēnešus pēc attiecīgā konkursa noslēgšanās;

v    gadījumā, ja ar Klientu (pretendentu) tiek noslēgts darba līgums, CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, tiek pievienoti darbinieka personas lietai un glabāti visu darba līguma spēkā esamības laiku.

v

Klienta, kurš ir pieteicis savu kandidatūru uz jebkuru amata vietu, kas nav tikusi izsludināta, tā personas datu glabāšana tiks veikta ne ilgāk par trīs mēnešiem pēc pieteikuma iesniegšanas vai arī gadījumā, ja Pārzinis konstatēs, ka Klienta atsūtītais CV nav aktuāls Pārzinim, tad tas tiks dzēsts nekavējoties.

Nolūks

Videonovērošana - Noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību, pārziņa tiesisko interešu aizsardzība, kā arī klientu apkalpošanas kvalitātes nodrošināšana atbilstoši uzņēmuma iekšējam klientu apkalpošanas standartam.

Personas datu kopums (kategorijas)

Tiesiskais pamats

Apraksts

Glabāšanas ilgums

Klienta (persona, kura atrodas videonovērošanas uztveršanas zonā) attēls, veiktās darbības. Atsevišķos gadījumos veicot arī audioierakstu tiek apstrādāta balss un teiktā informācija.

Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšana.[6]

Videonovērošana tiek izmantota kā līdzeklis, lai nodrošinātu īpašuma, informācijas, darbinieku un trešo personu drošību, kā arī, novērstu, kontrolētu un atklātu pretlikumīgas darbības, un šādu darbību gadījumā veiktu efektīvu izmeklēšanu.

Tāpat videonovērošana tiek izmantota, lai risinātu iespējamas konfliktsituācijas un celtu klientu apkalpošanas kvalitāti.

Līdz 14 dienām, izņemot gadījumus, kad videonovērošanas sistēmas ierakstā esošā informācija nepieciešama kā pierādījums civilprocesā, administratīvajā procesā vai kriminālprocesā vai izmeklēšanā. Šajos gadījumos videonovērošanas ierakstus var uzglabāt tik ilgi, cik tas nepieciešams, tos iznīcinot tiklīdz šie ieraksti vairs nav nepieciešami.

Nolūks

Telefona sarunu audioieraksta veikšana pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai

Personas datu kopums (kategorijas)

Tiesiskais pamats

Apraksts

Glabāšanas ilgums

Balss un citi personas dati, kas tiek iegūti telefonsarunas laikā.

Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšana.[7]

Telefona sarunu audioieraksta veikšana tiek izmantota, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti; Pārziņa un trešo personu tiesisko interešu aizsardzības nodrošināšanai iespējamu konfliktsituāciju gadījumos.

3 mēneši, izņemot gadījumus, kad telefona sarunas audioierakstā esošā informācija nepieciešama kā pierādījums civilprocesā, administratīvajā procesā vai kriminālprocesā vai izmeklēšanā. Šajos gadījumos telefona sarunas audioierakstus var uzglabāt tik ilgi, cik tas nepieciešams, tos iznīcinot tiklīdz šie ieraksti vairs nav nepieciešami.

Kā Pārzinis iegūst Klienta personas datus?

Pārzinis iegūst Klienta personas datus no:

 • Klienta (piemēram, reģistrējoties laboratorisko izmeklējumu saņemšanai vai saņemot veselības aprūpes pakalpojumus);
 • Citām veselības aprūpes iestādēm, kuras Klientu nosūtījušas izmeklējuma veikšanai;
 • trešajām personām, normatīvajos aktos noteiktajā gadījumā, kārtībā un apjomā (piemēram, lai nodrošinātu Klientam valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus tiek veikta personas datu apstrāde Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmā “Vienotā veselības nozares elektroniskā informācijas sistēma”).

Vai Klientam ir pienākums sniegt savus personas datus?

Klientam nav pienākums sniegt Pārzinim savus personas datus, tomēr, ja Klients izvēlēsies nesniegt Pārzinim savus personas datus, visticamāk Pārzinis nevarēs sniegt Klientam tā izvēlētos veselības aprūpes pakalpojumus.

Kas ir atbildīgs par Klienta personas datu aktualitāti?

Pārzinis nodrošina personas datu pareizību un to savlaicīgu atjaunošanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi saskaņā ar personas datu apstrādes mērķi un ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Pārzinis paļaujas, ka Klients un trešās personas sniedz Pārzinim patiesu informāciju un precīzus personas datus, t.sk. ja pēc tam, kad Pārzinim ir sniegti personas dati, šie dati ir kļuvuši neaktuāli, ir notikušas izmaiņas iesniegtajos personas datos, personas dati tikts aktualizēti, ja tas atbilst personas datu apstrādes mērķim un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Kam Pārzinis nodod Klienta personas datus?

Pārzinis nodod Klienta personas datus:

 • sadarbības partneriem (Apstrādātājiem vai atsevišķiem pārziņiem), kas saistīti ar pakalpojumu nodrošināšanu Pārzinim; Pārziņa sadarbības partneri apstrādā personas datus tikai saskaņā ar Pārziņa norādījumiem un tos nevar izmantot citiem mērķiem; sadarbības partnerus Pārzinis rūpīgi izvērtē pirms sadarbības uzsākšanas;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktajām personām (tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm), lai izpildītu juridisko pienākumu; personas datu nodošana tiek īstenota, ja saņemts rakstisks pieprasījums vai iestājusies normatīvajos aktos noteikta tiesiskā situācija un tiek konstatēts šādas personas datu apstrādes tiesiskais pamats; personas datu nodošana tiek veikta tādā kārtībā un apjomā, kādu paredz attiecīgais normatīvais akts;

Vai Pārzinis nodod Klienta personas datus ārpus ES/EEZ?

Pārzinis Klienta personas datus nenodod ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas.

Ja Pārziņa sadarbības partneri – Apstrādātāji, kam Pārzinis ir uzticējis Pārziņa uzdevumā apstrādāt Klienta personas datus, veic to apstrādi ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas, tad Pārzinis pārliecinās, ka attiecībā uz datu drošību un tehniskām prasībām attiecīgie pakalpojumu sniedzēji ievēros tādas prasības, kādas ir noteiktas Regulā Nr.2016/679, citos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos un labas prakses vadlīnijās.

Kādas ir Klienta tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic Pārzinis?

Pārzinis privātuma un personas datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasību izpildes ietvaros nodrošina Klienta tiesības, pamatojoties uz Klienta rakstisku pieprasījumu:

Tiesības

Apraksts

Piekļūt saviem personas datiem

Klientam ir tiesības saņemt no Pārziņa apstiprinājumu par to, vai Klienta dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tie tiek apstrādāti, piekļūt saviem datiem un saņemt par tiem šādu informāciju:

-          datu apstrādes nolūki;

-          personas datu kategorijas;

-          personas datu saņēmēji;

-          personas datu glabāšanas ilgums vai kritēriji, pēc kuriem tiek noteikts glabāšanas ilgums.

Labot savus personas datus

Klientam ir tiesības pieprasīt Pārzinim savu datu labošanu, ja Klients ir konstatējis, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija par Klientu ir nepareiza vai nepilnīga (ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības[8]).

Dzēst savus personas datus

Klientam ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu, un Pārzinis bez kavēšanās izpildīs šo prasību, ja pastāvēs vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

-          dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;

-          Klients atsauc savu piekrišanu datu apstrādei, un ja nav cita likumīga pamata to apstrādei;

-          ja datu apstrāde ir pamatota ar Pārziņa vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, tomēr apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata;

-          lai nodrošinātu juridiska pienākuma izpildi, kas Pārzinim noteikts normatīvajos aktos[9].

Ierobežot savu personas datu apstrādi

Klientam ir tiesības lūgt ierobežot Pārziņa rīcībā esošo Klienta personas datu apstrādi.

Iebilst savu personas datu apstrādei

Klientam ir tiesības iebilst pret Klienta personas datu apstrādi, kas pamatota ar Pārziņa leģitīmajām interesēm.

Klienta kā datu subjekta pieprasījumam (turpmāk – pieprasījums) ir jābūt rakstveida formā vai tādā formā, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem var tikt uzskatīta par rakstveida formu, piemēram, elektroniskais dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Jebkurā gadījumā, lai izpildītu Klienta pieprasījumu Pārzinim būs nepieciešamība identificēt Klientu.

Cik ilgā laikā Pārzinis izskatīs Klienta pieprasījumu?

Pārzinis sniegs Klientam atbildi uz Klienta pieprasījumu bez nepamatotas kavēšanās un ievērojot normatīvajos aktos noteiktos termiņus, ja tādi ir noteikti, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Klienta pieprasījuma saņemšanas brīža. Nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā Klienta pieprasījuma apjomu, Pārzinim ir tiesības pagarināt pieprasījuma izpildes termiņu par diviem mēnešiem. Šajā gadījumā Pārzinis Klientu informēs par termiņa pagarināšanas un kavēšanās iemesliem mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža.

Kādā veidā Pārzinis sniegs informāciju uz Klienta pieprasījumu?

 

Pārzinis sniegs Klientam atbildi uz Klienta pieprasījumu pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes uz pieprasījumu saņemšanas veidu.

Kā rīkoties, ja Klients uzskata, ka Pārzinis ir pārkāpis Klienta tiesības, veicot personas datu apstrādi?

Pārzinis nodrošina Klientu personas datu apstrādi atbilstoši Regulas Nr.2016/679/ES, citām Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Privātuma politikai. Gadījumā, ja Klients uzskata, ka, apstrādājot Klienta personas datus, Pārzinis ir aizskāris Klienta tiesības uz personas datu aizsardzību, Klientam ir tiesības savu normatīvajos aktos noteikto interešu aizsardzībai iesniegt sūdzību izskatīšanai Pārzinim, Datu valsts inspekcijai vai atbilstoši normatīvajiem aktiem iesniegt prasību tiesā.

Kā tiek nodrošināta Klientu personas datu drošība?

Pārzinis garantē Klientu personas datu neizpaušanu un drošību, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pārziņa saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā, nodrošinot Klientu personas datu fizisko un vides drošību; ierobežojot piekļuves tiesības Klientu personas datiem (piekļuve Klientu personas datiem ir tikai Pārziņa pilnvarotiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai); veicot Klientu personas datu nosūtīšanu šifrētā veidā; nodrošinot datortīkla, personālo ierīču aizsardzību; datu rezerves kopēšanu; īstenojot iekšējās kontroles procedūras, ar kuru palīdzību iespējams samazināt drošības incidentu iestāšanās varbūtību; nodrošinot darbinieku apmācību un informēšanu par personas datu apstrādes aspektiem, un īstenojot citus aizsardzības pasākumus, tādējādi nodrošinot arī Klienta personas datu aizsardzību pret nelikumīgu piekļuvi, izmantošanu vai izpaušanu.

Apstrādātāji, kuriem Pārzinis uztic Klientu personas datu apstrādi, pirms sadarbības uzsākšanas tiek rūpīgi izvērtēti un informēti par pasākumu kopumu, kas tiem jāveic, lai nodrošinātu Klientu personas datu apstrādi, konfidencialitāti un aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Apstrādātāji nodrošina Klientu personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Pārziņa sadarbības līgumu.

Kontaktinformācija

 

Jautājumos, kas saistīti ar Klientu personas datu apstrādi (tajā skaitā, lai sniegtu atsauksmes vai paustu iebildumus par personas datu apstrādes procesiem), var sazināties ar Pārzini vai Pārziņa datu aizsardzības speciālistu:

 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CENTRĀLĀ LABORATORIJA”, juridiskā adrese: : Rīga, Šarlotes iela 1B, LV-1001; e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;
 • datu aizsardzības speciālista e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Kā Pārzinis nodrošina aktuālu informāciju par Klientu personas datu apstrādi?

Lai Klienta rīcībā vienmēr būtu aktuāla informācija par Klientu personas datu apstrādi, Pārzinis atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošina šīs Privātuma politikas regulāru pārskatīšanu un atjaunošanu. Pārzinis aicina Klientus ik pa laikam iepazīties ar Privātuma politikas aktuālo redakciju Pārziņa interneta vietnē.

 

[1] Regulas Nr.2016/679/ES 6.panta 1.punkta c apakšpunkts, 9.panta 2.punkta h.apakšpunkts; Ārstniecības likums, Veselības aprūpes finansēšanas likums, Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumi Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”, Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumi Nr.134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu”.

[2] Regulas Nr.2016/679/ES 6.panta 1.punkta a.apakšpunkts; 9.panta 2.punkta a.apakšpunkts

[3] Pārzinis veic pacienta identitātes pārbaudi, pieprasot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai identifikācijas karti (saskaņā ar Pacientu tiesību likuma 15.panta ceturtā daļu).

[4] Regulas Nr.2016/679/ES 6. panta 1.punkta f.apakšpunkts.

[5] Regulas Nr.2016/679/ES 6.panta 1.punkta f.apakšpunkts.

[6] Regulas Nr.2016/679/ES 6. panta 1. punkta f.apakšpunkts.

[7] Regulas Nr.2016/679/ES 6. panta 1. punkta f.apakšpunkts.

[8] Piemēram, Pacientu tiesību likuma 9.panta trešajā daļā ir noteikts, ka izdarot labojumus medicīniskajos dokumentos, ārstniecības persona nodrošina kļūdainās informācijas saglabāšanu, attiecīgi to precizējot vai papildinot.

[9] Piemēram, Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” ir noteikti ārstniecības iestādēs izmantojamie medicīniskie un uzskaites dokumenti un to glabāšanas termiņi.

chat3